یک هیچ ، ساکن موقت اتاقی در منزلی در اصفهان در سیاره ی فسقل ِ زمین