به سیستم نظر خصوصی سر به هوآیی خوش آمدید . خاخاخا ! بعد از صدای بوق و موق و این قرتی بازیا رو هم نداریم نظر بدید هر وقت حسش بود ...