کانال

این کانال من است اما به هیییییچ وجه رابطه ای با بستن یا کم نوشتن در وبلاگ ندارد و نخواهد داشت ..
@sha1st
♥♥
اسباب بازی فروشی جای بازی کردنه
نه وابسته شدن
نه جدی گرفتن
نه روحو به بازی گرفتن...
کجا
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان