Desert

کویرم

من بی دوست داشتن تو کویرم

کویر زیباست

ولی مگر نهایتا چند وقت می توان مدام دوستش داشت

یک روز دو روز یک هفته ...

تحمل آفتابش آسان نیست

هر آن ممکن است عقربی پیدایش شود چیزی در من را نیش بزند

یا خارهایش ...

کویر زیباست ولی

 دریا نیست

جنگل نیست

مرد من.
♥♥
اسباب بازی فروشی جای بازی کردنه
نه وابسته شدن
نه جدی گرفتن
نه روحو به بازی گرفتن...
کجا
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان