عادت که نه ولی عادی شده سکوتت

ولی باز هم تف می کنم خودم را برای دلبستگی ای جز تو.

♥♥
اسباب بازی فروشی جای بازی کردنه
نه وابسته شدن
نه جدی گرفتن
نه روحو به بازی گرفتن...
کجا
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان