* تپل است و شیرین اما ناامید و مدام تو سر خود زن ... و من کارم شده انرژی مثبت دادن و حداقل خنثی کردن منفی های این دختر ... و البته حس خوبی دارم ... از اینکه در وضعش تغییر ایجاد می کنم ... آدم باید فایده داشته باشد رفیق ؛)


* دلم می خواهد به همه لبخند بزنم ... یعنی به همه حس خوب بدهم ... به همه ی کره ی زمین ...


* چشمم که به چشم آن دختره گیر می کند خیره می شود من هم خیره می شوم لبخند می زند من هم لبخند می زنم. یک اتفاق ساده ی فوق العاده.


* سال نو یعنی تو/وقتی از در تو میای/